Jaarverslag Onderhoudscommissie 2020

De onderhoudscommissie begon dit jaar met 18 personen. Later in het jaar heeft één persoon onze werkploeg verlaten.

De onderhoudscommissie is verantwoordelijk voor:
Baanonderhoud: contactpersoon Theo Vermeulen.
Materialenonderhoud: contactpersoon: Cor Melis
Gebouwenonderhoud: contactpersoon Harry Bongen en Ton van Duijnhoven.
Schoolbegeleiding: wordt onderling geregeld. Contracten via Theo van Gerven

De onderhoudscommissie voert iedere dinsdagochtend en elke 3e zaterdagochtend van de maand werkzaamheden uit voor de onderdelen waar zij verantwoordelijk voor is.

De voorzitter maakt een verslag van de maandelijkse overleggen en houdt per maand een lijst bij van werkzaamheden die die maand zijn uitgevoerd of nog uitgevoerd moeten worden. In augustus 2020 is het voorzitters stokje door Theo Nelissen overgegeven aan Theo van Gerven. Theo N. is bedankt voor de ongeveer 5 jaren dat hij de scepter heeft gezwaaid. 

Overlegstructuur:
Iedere dinsdagavond voorafgaande aan de 3e zaterdag van de maand vindt een overleg plaats waarvoor alle leden van de onderhoudscommissie worden uitgenodigd. Tijdens Corona wordt op die dinsdagmorgen tijdens de pauze (kort) overlegd over uit te voeren werkzaamheden en andere vermeldenswaardige zaken vanuit het bestuur of Kwaliteitsoverleg. 
Van dit overleg (dinsdagmorgen overleg niet altijd) wordt een verslag gemaakt, dat aan alle leden van de onderhoudscommissie wordt toegestuurd en een kopie naar het bestuur.

Algemeen: Het is een apart jaar geweest voor de onderhoudscommissie door de Coronamaatregelen, waar wij het hele jaar door problemen van hebben gehad met het organiseren van wedstrijden. Onderhoud blijft echter steeds noodzakelijk. De volgende werkzaamheden zijn aangepakt:

 • In de heren- en invalidentoilet zijn voor de wasbak nieuwe waterkranen geplaatst. Deze met sensor, zodat de kraan niet meer aan en uit gezet hoeft worden.
 • De tweede oplevering van de baan is geweest. De grasmat heeft een intensieve behandeling gehad, zodat de waterhuishouding hiervan verbeterd is. Ook is het kunstgras rond de discuskooi nabij de materialen berging vervangen.
 • De regeninstallatie voor het gras van het binnenveld is aangelegd en heeft in de droge zomer zijn nut al bewezen.
 • Er zijn 2 trappen gemaakt in heuvel Lodderdijk zijde.
 • Er zijn rekken geplaatst langs oefen-discusringen.
 • De Kogelbalken bij oefenringen zijn geplaatst.
 • Er zijn 20 nestkastjes gehangen, waarvan er dit jaar 11 bewoond waren.
 • Kogelsector aan voetbalzijde opnieuw losgemaakt en geëgaliseerd door Elco.
 • Er zijn 2 railbanen gemaakt voor het terug rollen van de kogels bij kogelstoten.
 • Er zijn 2 tenten (8 x 4 m’) door de wind vernield. Er is 1 nieuwe tent aangekocht en 1 tent is gerepareerd met materialen van de kapotte tenten.
 • Er is een start- en finishboog gekocht van gelden van club van 50 maar door Corona is deze nog niet gebruikt.
 • Alle materialen opnieuw geïnventariseerd en hier en daar op een meer logische plaats opgeslagen.

Maatschappelijke Doelen:

 • GAC heeft dit jaar geen jongeren voor maatschappelijke stages gehad. Dit door de Corona maatregelen. Ook vragen wij ons af of deze maatschappelijke stage voldoende meerwaarde voor een jongere heeft.

Baanonderhoud:

 • Ondanks Corona moet er steeds onderhoud gepleegd worden. De meest intensieve werkzaamheden zijn het opruimen van de eikels en bladeren, het schoon blazen van de baan en schoon houden van de diverse goten.

Materialen onderhoud:

 • Door Cor Melis en Martijn Kluijtmans zijn weer diverse nieuwe materialen aangekocht, voornamelijk voor de AC aanhangwagen en het krachthonk.
 • Cor Melis heeft de inventarisatie van de materialen bijgewerkt met behulp van enkele mensen van de onderhoudscie.

Gebouwen onderhoud:

 • Er zijn weer verschillende herstelwerkzaamheden uitgevoerd, maar groot onderhoud is niet nodig geweest.
 • Er is ook weer het nodige schilderwerk verricht. I.v.m. het 60-jarig jubileum zijn het ereschavot en de starterswagen in GAC blauw geschilderd.

Scholen begeleiding: Door Corona zijn er dit jaar geen basisscholen geweest voor een sportdag.

Ondersteuning Wedstrijdcommissie: Door de Corona maatregelen zijn maar een 3-tal wedstrijden (Indoor, Commanderije-cross en Blokmeerkamp CD-junioren) georganiseerd waar externe atleten aan deel konden nemen. Alle andere geplande wedstrijden zijn jammer genoeg niet doorgegaan.

Renovatie baan: In 2020 is de tweede oplevering van de gerenoveerde baan geweest. Na de eerste reiniging in het voorjaar van 2021 wordt bepaald of de korreldichtheid van de toplaag voldoende is aangebracht.

Namens de onderhoudscommissie
Coördinator: Theo van Gerven