Bestuur

Het bestuur bestaat vanaf 05-04-2023 uit de volgende personen:

Voorzitter :Eefje Melssen
Heimen Morelissen
Vice-voorzitter: Heimen Morelissen
Secretaris Interne zaken: Tinus Meulendijks
Secretaris:
Tinus Meulenbroeks
Penningmeester: Jo Kusters
Dennis van Esch
Bestuurslid: Dennis van Esch
Bestuurslid: Roderick Vos
Bestuurslid: Thom van Dinter

De 6 leden, zoals hier  weergegeven, vormen het bestuur van GAC.
Het bestuur hoopt toegankelijk te zijn voor alle leden van GAC Gemert. Iedereen kan zich daarom tot het bestuur wenden voor vragen over zaken binnen de vereniging.
Het bestuur vergadert minimaal eens in de zes weken. Op een dergelijke vergadering kunnen ook door leden ingebrachte onderwerpen op de agenda komen. Eens in de drie maanden vindt een zogenaamd kwaliteitsoverleg plaats. Hierin bespreken de commissiehoofden en het bestuur de lopende zaken van de vereniging. Zo hoopt het bestuur goed op de hoogte te zijn van wat er speelt binnen de vereniging. Naast de vergaderingen, besluiten en het beleid zijn de bestuursleden allemaal op verschillende vlakken actief binnen de vereniging.
Zo kun je de bestuursleden treffen als jurylid bij wedstrijden, betrokken bij de organisatie van evenementen zoals de rommelmarkt, de lief-en-leed acties, als actief sportend lid en bij nog vele andere activiteiten.Kortom; het bestuur van GAC is er voor GAC en haar leden.
Wil je nader kennis maken met (iemand van) het bestuur; stuur een mail naar info@gacgemert.nl.


Algemene bestuurstaken

 • Deelname aan bestuursvergaderingen.
 •  Bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan.
 •  Overlegt met alle bestuursleden die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn.
 •  Is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden, in nauw overleg met de pr & Communicatiecommissie.
 •  Zoekt opvolgers voor aftredende bestuursleden.
 •  Begeleidt nieuwe bestuursleden.
 •  Laat mensen meelopen en draagt zorg voor interne opleidingen.
 •  Luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het betreffende bestuurslid.

Voorzitter

Hoofdtaak
Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.

 •  Heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid
 •  Coördineert bestuurs- en commissiewerkzaamheden
 •  Zit jaarlijks de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor
 •  Zit bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de agenda
 •  Delegeert werkzaamheden (nieuwe werkzaamheden of buiten het standaardtakenpakket) naar de bestuursleden en ziet toe op de uitvoering
 •  Begeleidt bestuursleden bij de uitvoering van hun taken
 •  Functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en heeft een luisterend oor
 •  Bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de vereniging van leden, ouders en externen
 •  Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid
 •  Houdt ‘voeling’ met de commissies om toe te zien op de uitvoering van het verenigingsbeleid
 •  Vertegenwoordigt de vereniging bij de Atletiekunie en andere externe partijen zoals de gemeente, sponsoren, pers, etc.
 •  Onderhoudt contacten met andere atletiekverenigingen in de regio en mogelijk andere sportverenigingen in de buurt
 •  Onderhoudt contacten met andere mogelijke samenwerkingspartners

Kerncompetenties

 • Teamleider kwaliteiten
 • Delegeren
 • Stimuleren/ Motiveren
 • Coördineren
 • Analytisch ingesteld
 • Communicatief vaardig
 • Scheidt hoofdzaken van bijzaken
 • Houdt het overzicht
 • Resultaatgericht


Secretaris

Hoofdtaak
Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur.

 • -Neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert (kan ook worden uitbesteedt!) en verzorgt de actiepuntenlijst
 •  Verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen
 •  Verzamelt centraal de notulen van overige commissies
 •  Houdt een archief bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar
 •  Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen
 •  Ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt
 •  Geeft mutaties in de verenigingsgegevens door de Atletiekunie
 •  Verzamelen van de jaarstukken van de vereniging in overleg met betrokken bestuurs- en commissieleden
 •  Verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur
 •  Is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen (sportbond, gemeente, andere verenigingen)

Kerncompetenties

 • Accuraat/ Punctueel
 • Systematisch
 • Communicatief vaardig
 • Is via telefoon en e-mail goed bereikbaar

Penningmeester

Hoofdtaak
Verantwoordelijk voor het financiële beleid. Vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur.

 • Eerst verantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer van de vereniging
 •  Int de contributie
 •  Is verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies
 •  Int de sponsoropbrengsten
 •  Betaalt de rekeningen (kan ook worden uitbesteedt)
 •  Beheert bank- en girorekeningen
 •  Stelt een jaarlijkse begroting op en controleert deze
 •  Beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag
 •  Beoordeelt in overleg met het bestuur ad-hoc aanvragen voor geld
 •  Stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de verantwoording
 •  Pleegt overleg met de kascontrole commissie
 •  Maakt contractafspraken met het vrijwillig en betaald kader over financiële vergoedingen

Kerncompetenties

 • Beschikt over financieel inzicht
 • Kennis van en ervaring met financieel beheer
 • Accuraat