Agenda jaarvergadering GAC woensdag 7 april 2021

Aanvang 20:00 uur, einde 22:30 uur

 1. Opening vaststelling agenda
 2. Verslag jaarvergadering 4-11-2020
 3. Jaarverslag Onderhoud commissie
 4. Jaarverslag Technische commissie
 5. Jaarverslag Wedstrijd commissie
 6. Jaarverslag Evenementen commissie
 7. Jaarverslag PR commissie
 8. Jaarverslag Triatlongroep
 9. Ledenoverzicht
 10. Jaarrekening 2020, begroting 2021
 1. Kascontrole
 1. Benoemen kascontrole
 2. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend secretaris: Tinus Meulenbroeks is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
  2. -Vanuit het bestuur wordt Eefje Mellsen voorgedragen als lid van het bestuur. Er is nu nog steeds een bestuursfunctie vacant
  3. -Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.
 1. Renovatie baan
  1. -LED verlichting 2021
 2. Mededelingen bestuur
  1. -60 jarig bestaan
  2. -Trainingspakken (clubkleding)
  3. -Contributie corona periode
  4. -ET unit
  5. -Investeringen toekomst
  6. -VOG
  7. -Toekomst bestendig maken vereniging
 1. Wat verder ter tafel komt
 2. Rondvraag
 3. Sluiting