Agenda jaarvergadering GAC woensdag 5 april 2023

Aanvang 20:00 uur, einde 22:30 uur

 1. Opening vaststelling agenda
 2. Verslag jaarvergadering 6-4-2022
 3. Jaarverslag Onderhoud commissie
 4. Jaarverslag Technische commissie
 5. Jaarverslag Wedstrijd commissie
 6. Jaarverslag Evenementen commissie
 7. Jaarverslag PR commissie
 8. Jaarverslag Triatlongroep
 9. Ledenoverzicht
 10. Jaarrekening 2022, begroting 2023
 11. Kascontrole
 12. Benoemen kascontrole
 13. Bestuursverkiezing
  -Aftredend Voorzitter, Vice voorzitter (herkiesbaar) Bestuurslid (herkiesbaar)
  Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.
 14. Mededelingen bestuur
  -Trainingsruimte
  -Contributie vaststelling
  -LED verlichting
  -Kantine prijzen
  -Vrijwilligers verkiezing 2023
  -Definitie basis-lid en vrijwilliger
  -Energie en duurzaamheidsscan
 15. Wat verder ter tafel komt
 16. Rondvraag
 17. Sluiting