Reglement GAC Rommelmarkt 2017

 1. Allereerst hartelijk dank voor uw deelname aan de GAC Rommelmarkt. Door deelname gaat u akkoord met onderstaand Reglement:
  De GAC Rommelmarkt is op maandag 17 April 2017,2e Paasdag,  en wordt verzorgd door de Gemertse Atletiek Club. De rommelmarkt wordt gehouden op het terrein, dwz het atletiekveld en het grasveld omliggend de loopbaan.
 2. GAC kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade ten gevolge van diefstal, het misbruiken of negeren van regels en wetten.
  GAC kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade toegebracht door kraamhouders/bezoekers aan derden en/of toegebracht aan roerende/onroerende goederen.
 3. De kraamhouders krijgen ruimte voor 1 wagen bij het kraam. Deze dient achter het kraam of op de grondplek te passen. Een kraam is 4 meter breed. Er kan ruimte gezocht worden verderop het terrein om een eventuele 2e auto te parkeren.
 4. Een van de vrijwilligers zal uw plek voor het kraam aanwijzen. Aansluiten is verplicht, er wordt rekening gehouden met kraamhouders die meerdere kramen hebben. Wanneer u per se naast een bekende wil staan met uw kraam, dient u samen/achter elkaar aan te komen op het terrein.
 5. Aangeboden spullen mogen in het kraam verkocht worden. Er is ruimte om iets op te hangen, maar buiten het kraam mag niets staan. Dit om de loop goed te houden voor zowel bezoekers als hulpdiensten. Als u veel spullen heeft, is het wellicht verstandig om een extra kraam te huren, teveel spullen op een te klein oppervlak bevordert de verkoop niet. Als u een grondplek gereserveerd heeft, mogen daar geen partytenten of dergelijke overkappingen op worden gezet.
 6. Het is niet toegestaan om te verkopen spullen aan bomen, gebouwen of andere constructies vast te maken of op te hangen.
 7. Het terrein wordt om 07.00 uur geopend voor kraamhouders, inrijden mag tot 09.30. Tussen 10.00 en 16.00 is het terrein voor het publiek geopend. Kraamhouders kunnen na 16.00 hun kraam opruimen, uiterlijk 17.30 dient het terrein volledig ontruimd te zijn.
 8. Er dient bij het op- en afrijden van het terrein stapvoets te worden gereden, zowel op de baan als op het veld.
  Bij het op- en afrijden van het terrein mag alleen over de rijplaten gereden worden, absoluut niet over de witte balken. Bij schade aan de baan en of baanonderdelen, wordt deze verhaald op de desbetreffende partij.
 9. Het is verboden op het terrein enige vorm van vuur te maken (vuurkorf, barbecue, etcetera).
 10. Het is ten strengste verboden op de rommelmarkt voedingsmiddelen (Frieten, hotdogs, hamburgers, braadworsten, snoepgoed, belegde broodjes, dranken, etcetera) gratis aan te bieden dan wel te verkopen. Dit is enkel toegestaan voor GAC en de door GAC aangewezen kraamhouders.
  Verder is ten strengste verboden groenten, fruit, levende dieren en alle andere publicaties die de goede zeden aantasten zoals ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, edelmetalen, gesteenten, wapens en onderdelen van wapens, munitie, namaakjuwelen, medische apparatuur, rookwaren te verkopen. Goederen die strijdig met het zojuist vermeldde toch te koop aangeboden worden, zullen door de GAC verwijderd en in bewaring gehouden worden tot na de rommelmarkt. Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen in strijd met dit reglement, zullen aan de bevoegde overheden overgedragen worden.
 11. Zodra de kraam of grondplek opgeruimd en gecontroleerd is door een van de vrijwilligers, wordt de uitrijkaart bij de uitgang overhandigd waarbij de borg contant terug wordt gegeven. Er wordt 1 uitrijkaart per reservering uitgedeeld.
 12. Er worden zakken uitgedeeld waar alleen kleding, schoenen, stoffen en knuffels in verzameld kunnen worden. Deze gaan naar een goed doel. Alle andere overgebleven, niet verkochte spullen dienen door de kraamhouder meegenomen te worden.
 13. In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van overmacht en op verzoek of bevel van GAC, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere kraamhouder verzocht worden zijn kraam te ontruimen. In dat geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten noch enige andere vergoeding te verkrijgen.
 14. Door inschrijving gaat iedere kraamhouder akkoord met dit
  reglement. Geschillen die voortkomen uit situaties die niet zijn opgenomen in dit reglement, worden ter plekke en zo spoedig mogelijk in de meest gunstige zin voor beide partijen opgelost. Kraamhouders of
  bezoekers die zich niet houden aan het reglement of na overeenkomst van een geschil, kunnen verzocht worden het terrein te verlaten. In dat geval is terugbetaling van gemaakte kosten niet te verkrijgen. Het reglement is bindend voor alle deelnemende partijen.
 15. Dit reglement is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van Atletiekclub Gemert en commissie GAC Rommelmarkt op datum 16 januari 2017.