Procedure Benoemingen Ereleden (concept)

Criteria en procedure benoeming Ereleden
Inleiding:
De Gemertse Atletiek Club bestaat ruim 63 jaar, inmiddels zijn we een vereniging met 450
leden. We zijn in het bezit van een mooie atletiekaccommodatie, een materialenopslag,
kantine en kleed/douche lokalen. Dit alles is in de loop der jaren gerealiseerd en
onderhouden door de vele vrijwilligers. Dat kan ook niet anders want een vereniging als de
onze heeft alleen bestaansrecht als leden zich vrijwillig en kosteloos samen willen inzetten
voor GAC.
Door de jaren heen zijn er altijd mensen die nog een paar stappen meer doen dan anderen.
GAC heeft in de loop der jaren als uiting van dankbaarheid een aantal leden tot erelid
benoemd en jaarlijks tijdens de feestavond wordt de vrijwilliger van het jaar benoemd. De
huidige ereleden zijn mensen die zich op een onderscheidende wijze gedurende tientallen
jaren als vrijwilliger hebben ingezet voor onze club of een heel bijzonder sportieve prestatie
hebben geleverd. (bijv. oprichting van GAC, aanleg kunststofbaan, Europees kampioen).
Er zijn naast de huidige ereleden nog vrijwilligers die zich jarenlang verdienstelijk hebben
ingezet voor GAC en daar niet voor zijn gehuldigd. Echter wij vinden wel dat het
erelidmaatschap iets speciaals moet zijn en blijven.
Om erelid te worden moet je natuurlijk voldoen aan een aantal voorwaarden, deze hebben
we opgesteld in de onderstaande procedure.
Hier hebben we duidelijke criteria opgesteld waaraan een erelid moet voldoen.
Criteria erelid GAC
Het enkele feit dat iemand vrijwilligerswerk doet of een sportieve prestatie levert, is geen
reden om iemand voor te dragen als erelid.
Echter een aanwijsbare jarenlange inzet door een GAC lid, van extra werkzaamheden met
een grote meerwaarde voor de vereniging of een zeer uitzonderlijke sportieve prestatie kan
een reden zijn om zo’n persoon voor te dragen als erelid.
In 2023 zijn door het bestuur de onderstaande criteria vastgesteld voor de benoeming van
een Erelid. Zij worden benoemd wegens bijzondere verdiensten voor de Gemertse Atletiek
Club.
Beoordeling:
Bij de beoordeling van een aanvraag voor benoeming van een erelid spelen de volgende
elementen een rol:
a) De tijdsduur waarin het lid activiteiten heeft uitgevoerd. De kandidaat moet minimaal
20 jaar actief zijn als onbezoldigd vrijwilliger en/of bestuurslid actief zijn (geweest) in
één of meerdere groepen of commissies binnen GAC en zich daarbinnen uitzonderlijk
verdienstelijk hebben gemaakt.
b) De intensiteit waarmee deze activiteiten zijn uitgevoerd.
c) Het belang van de activiteiten of sportieve prestatie voor de vereniging.
d) De mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens deze activiteiten had.

e) De uitzonderlijke inzet of bijzondere verdiensten dient substantieel uit te stijgen
boven de statutair omschreven bevoegdheden en prestaties die van leden mogen
worden verwacht.
f) De behaalde sportieve prestatie is zeer uitzonderlijk. (norm: Europees kampioen of
hoger).
g) De kandidaten zijn nooit betrokken geweest bij een incident welke GAC in diskrediet
kan brengen.
h) De kandidaten zijn geen lid van het huidige bestuur.
Procedure voordragen ereleden:

 • Een voordracht voor een onderscheiding kan door het bestuur zelf, maar ook door
  elk lid van de vereniging, vergezeld van een lijst met minimaal 20 handtekeningen
  met namen van leden van GAC, aan het bestuur worden gedaan.
 • De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke en objectieve argumenten.
 • Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden
  voldoet; tevens wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het
  voorstel.
 • Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de
  bestuursvergadering vastgelegd.
 • Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering draagt het bestuur de
  voorgestelde kandidaat voor.
 • Het voorstel is aangenomen wanneer ten minste 2/3 van de aanwezigen door
  stemming bij hand opsteken of schriftelijk indien de ALV dit wenst, akkoord gaan.
 • In geval van instemming wordt een bos bloemen door het bestuur uitgereikt en
  wordt het erelid vermeld op een prominente plek in de kantine, inclusief vermelding
  van het jaartal.
 • Het benoemde erelid wordt vrijgesteld van het betalen van contributie gedurende de
  rest van zijn of haar lidmaatschap.
 • Het erelid wordt uitgenodigd voor bijzondere verenigingszaken.
 • Per jaar kan er maximaal 1 erelid worden voorgedragen.
  Uitzonderingen en aanvullingen
  a) Aangezien de regeling zich richt op de waardering van de inzet van vrijwilligers worden
  betaalde functies niet meegenomen in de beoordeling van de voordracht.
  b) Bij royeren van een lid door het bestuur, vervalt automatisch de titel erelid.
  c) Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen het voorstel tot beëindiging van het
  erelidmaatschap doen. Dit bestuursvoorstel dient op de eerstvolgende ALV voorgelegd te
  worden aan de leden. Het voorstel is aangenomen wanneer 2/3 van het aantal aanwezige
  stemgerechtigde leden daarmee instemt.

 • Opgemaakt te Gemert, september 2023
  Bestuursbesluit 16 oktober 2023