Concept jaarverslag 05-04-2023

Verslag jaarvergadering 5 april 2023
Afgemeld:
Niek en Jose Wolfs, Leny van Dalen Gruijters, Francien Lenssen, Wim en Margret Sandbrink,
Ine Toonders, Twan en Jolanda van de Berg, Ans Jacobs,
Mari van de Elsen, Tonnie van Lankvelt, Jackelien van de Avoort, Lieke van Gemert, Nettie
Kleinjan, Jose Kragten.
Aanwezig:
Ans Meulenbroeks, Mia van de Aa, Martien Ploegmakers, Jan Coppens, John van Otterdijk,
Theo Vermeulen, Miriam Coppens, Hilde Rijkers, Guido Schrama, Willy van de Aa, Theo van
Gerven, Peter van de Ligt, Mart Jaspers, Thom van Dinther, Wies Morelissen, Henny Dekkers,
Adriaan Dekkers, Cor Melis, Antoon Bekkers, Frans van Hak, Sonja Kluijtmans, Bas van de
Burgt, Jürgen Pluijm, Edwin kok, Frans van Berlo, Beppy van Esch, Stefan Oosterwijk,
Maarten Manders, Bram Rijkers, Wim Driessens, Mireille van Schijndel, Martijn Kluijtmans.


Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen mooi op tijd welkom.
Er vinden geen wijzigingen plaats in de agenda.

 1. Verslag jaarvergadering van 6-4-2022
  De voorzitter loopt het verslag van vorig jaar inhoudelijk door, waarbij hij aangeeft dat het
  sportief een minder jaar is geweest, maar financieel een gunstig jaar. Het verslag wordt
  tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd.
 2. Jaarverslag onderhoudscommissie
  Goedgekeurd
 3. Jaarverslag technische commissie
  Goedgekeurd
 4. Jaarverslag wedstrijd commissie
  Goedgekeurd
 5. Jaarverslag evenementen commissie
  Goedgekeurd
 6. Jaarverslag PR-commissie
  Goedgekeurd
 7. Jaarverslag Triathlon
  Goedgekeurd
  Er zijn geen vragen voor wat betreft de verslagen en worden ze dus inhoudelijk en tekstueel
  goedgekeurd. De voorzitter bedankt de voorzitters van de commissies voor de verslagen.
 8. Ledenoverzicht
  Ledenbestand 1-12022: 436 Ledenbestand 1-1-2023: 443
  We zien een lichte groei van de leden. We mogen daar als vereniging best trots op zijn,
  omdat er landelijk gezien bij veel verenigingen een terugloop is te zien. Vooral bij sportief
  wandelen en de pupillen zien we een duidelijke groei bij onze vereniging. Sonja merkt hierbij
  op dat bij de A pupillen de max is bereikt. Meer kinderen kan zij niet in haar groep hebben.
  Cor geeft aan dat wellicht na de Koningsspelen eind april, waarbij ongeveer 1000 kinderen
  deelnemen, er ongetwijfeld aanmeldingen zullen komen.
 9. Jaarrekening 2021, begroting 2022
  Jaarrekening:
  De penningmeester neemt ons mee in de jaarrekening 2022. Hij geeft aan dat het weer bijna
  een jaar is zoals vanouds. Ondanks dat de rommelmarkt niet door kon gaan vanwege te
  weinig deelnemers. We hebben het jaar goed af kunnen sluiten met een positief saldo. In
  2022 zouden we LED verlichting krijgen, maar dit kon niet doorgaan vanwege een bezwaar.
  In 2022 zijn er 30 zonnepanelen geplaatst op de overkapping van de kantine. De ontvangen
  BOSA subsidie (30%) en de opbrengst Rabo Clubsupport (€ 1.019,–) is op de investering in
  mindering gebracht.
  Guido Schrama stelt de vraag waarom de opbrengst Rabo Clubsupport in mindering is
  gebracht en niet als opbrengst is geboekt. De penningmeester antwoordt dat deze
  mogelijkheid ook bestaat maar dat daarmee het resultaat positief wordt beïnvloed om
  vervolgens de investering in 5 jaar af te schrijven. Nu wordt het resultaat direct gedrukt.
  In 2022 is er voor ruim 11 duizend euro geïnvesteerd in atletiekmateriaal. De verkoop van de
  eigen sportkleding verloopt goed.
  De contributie hebben we in 2022 niet verhoogd behoudens de bijdrage aan de AU.
  De bijdrage van de club van 50 gaat naar de jeugdleden om een uitstapje te organiseren naar
  de indoor 2025. Door de BOSA bijdrage, de sponsoring en de onderhandeling met Craft
  hebben we de prijzen van de sportkleding niet hoeven te verhogen. De opbrengst van de
  kantine is flink lager dan in de periode voor de Corona. Minder bezoeker en hogere
  inkoopprijzen waren hiervan de oorzaak.
  We hebben in 2022 nog een compensatie van de overheid ontvangen ( € 4.411,–) i.v.m.
  corona en daarnaast een vermindering (€ 3.695,–) gekregen op de gemeentelijk
  exploitatiebijdrage. De energiekosten hebben we goed in de hand kunnen houden dankzij de
  aanleg van de zonnepanelen en het vaste leveringscontract wat nog tot 1 mei 2023 loopt.
  Het boekjaar 2022 is met een zeer goed resultaat afgesloten
  Begroting 2023:
  Ook hier geeft de penningmeester een heldere uitleg wat we in 2023 kunnen verwachten.
  In mei loopt ons energiecontract af en waarschijnlijk kunnen we meeliften met een contract
  via de gemeente. Voorlopig hebben we een variabel contract afgesloten om dit te
  overbruggen.
  Omdat de LED verlichting nu wel door kan gaan (bezwaar ongegrond) zijn de extra kosten
  hoger geworden. Dit is ongeveer 2000 euro. De contributie is wederom niet verhoogd
  behoudens de bijdrage AU. Het trainerskorps is behoorlijk uitgebreid met nieuwe assistent
  trainers. De onkosten voor de trainingen zijn als gevolg hiervan verhoogd.
  Verder is de begroting ongeveer vergelijkbaar met die uit 2022, met uitzondering van de
  eenmalige inkomsten in 2022 uit hoofde van de compensatie voor corona. We begroten een
  mooi positief resultaat voor het boekjaar 2023.
  Er kwamen geen vragen vanuit de zaal en er klonk applaus voor de wijze van uitleg en
  verslaglegging van de jaarrekening en de begroting.
 10. Kascontrole
  De kascontrole werd uitgevoerd door Jeroen van de Eijnde, Willy van de Aa en Monique van
  de Rijdt. De commissieleden gaven aan dat de toelichting helder en overzichtelijk was
  dankzij de digitale versie. Het was keurig in orde.
  De commissie verleent daardoor decharge.
 11. Benoemen kascontrole 2023
  Omdat Jeroen aftredend is, is José Kragten gevraagd om toe te treden tot de commissie.
  Guido merkt op dat het formeel juist is om eerst aan de leden te vragen of José kan
  toetreden.
  De voorzitter last een pauze in van 15 minuten voor een kopje koffie.
 12. Bestuursverkiezing
  De voorzitter (Dennis), vicevoorzitter (Heimen) en bestuurslid Roderick zijn allen aftredend
  en herkiesbaar als lid. Verder heeft zich een lid aangemeld voor een bestuursfunctie, te
  weten Thom van Dinther.
  Volgens de statuten moet hierover schriftelijk gestemd worden. Dat is van toepassing als er
  echt iets te kiezen valt of een lid geeft aan het wenselijk te vinden dat er een schriftelijke
  stemming komt. Dat laatste bleek uit de vergadering.
  Alle aanwezigen hebben schriftelijk aangegeven of zij bovengenoemde bestuursleden en
  Thom kiezen als lid van het bestuur. De telling is uitgevoerd door Theo van Gerven en Peter
  van de Ligt. Uitslag van de stemming:
  ● Dennis | 35 stemmen voor, 1 stem tegen
  ● Heimen | 36 stemmen voor, geen stemmen tegen
  ● Roderick | 36 stemmen voor, geen stemmen tegen
  ● Thom | 36 stemmen voor, geen stemmen tegen
  ● Een lid wilde niet stemmen en er was een blanco stem.
  Er klonk applaus voor het nieuwe bestuur. Daarna maakte de voorzitter bekend dat hij zijn
  taken overdraagt aan Eefje en dat Thom toetreedt tot het bestuur.
  Eefje kreeg het woord en zij vond het een eer om voorzitter te worden en het tegelijk vond
  ze het ook een best spannend. Ze heeft niet echt een concrete ambitie voor de komende
  periode. Om zo veel mogelijk leden te leren kennen, neemt zij de komende periode de tijd
  om bij alle trainingen een keer mee te doen. Verder gaf ze aan dat elke rol die een vrijwilliger
  uitvoert belangrijk is, iedereen telt mee bij GAC.
 13. Mededelingen bestuur
  Trainingsruimte:
  Inmiddels zijn de bomen bij de materiaalruimte verwijderd en is de commissie twee keer bij
  elkaar geweest om te inventariseren wat de wensen van een ieder zijn. Bij de laatste
  bijeenkomst is gebleken dat we toch nog een keer terug moeten naar Bouwschouders voor
  een nieuwe tekening met de opmerkingen uit het laatste overleg.
  De gemeente heeft een offerte aangevraagd voor de asbestverwijdering op het dak. Over de
  opslag van de materialen gedurende de bouw wordt nagedacht. Voor wat betreft de
  erfpacht is nog niets geregeld.
  Vraag
  Guido: wanneer denkt het bestuur dat dit alles is gerealiseerd? En van wie is het gebouw?
  Antwoord:
  De huidige materialen ruimte is eigendom van de gemeente. De nieuwe aanbouw is van
  GAC. De ondergrond blijft van de gemeente.
  Wanneer het klaar is hangt af van wanneer we binnen de vereniging tot een akkoord komen.
  Maar wellicht eind van het jaar.
  Contributie 2023
  Er komt geen contributieverhoging in 2023 van het lidmaatschap bij GAC, de AU verhoogt
  haar afdracht wel.
  LED verlichting
  Inmiddels is het bezwaar ongegrond verklaard en kan de installatie van de verlichting
  beginnen. De armaturen zijn besteld. Er zitten extra kosten verbonden aan de extra’s (zoals
  knoppen om te kunnen kiezen welke verlichting aan gaat en welke niet). Dit heeft te maken
  met de prijsstijgingen.
  Prijzen in de kantine
  In 2020 is de laatste prijsverhoging geweest. Inmiddels is GAC geconfronteerd met een
  prijsverhoging van 26 % van drank (Bavaria) en van 17% voor koffie en thee.
  We ontkomen er niet aan om daarom de prijzen in de kantine te verhogen.
  We hebben met Bavaria onderhandeld en dat heeft geresulteerd dat het tapbier 2 euro
  blijft. Het speciaalbier wordt duurder, de blikjes worden 15 cent duurder ivm statiegeld.
  Foods blijft hetzelfde en La Trappe Nillis wordt zelfs goedkoper. De koffie blijft 1 euro.
  Vrijwilliger van het jaar.
  We spreken af dat we het op dezelfde manier inregelen als vorig jaar. Sonja, Miriam en Peter
  zoeken ook dit jaar de vrijwilliger van het jaar. De voorzitter maakt op de feestavond bekend
  wie het is.
  Definitie basislid en vrijwilliger binnen GAC
  Een basis lid is een persoon die tijdelijk niet sport vanwege een blessure/gezondheid maar
  wel lid wil blijven. Hij/zij betaalt dan alleen de bijdrage aan de AU, ook moet hij/zij
  vrijwilligerswerk verrichten.
  Een vrijwilliger is een lid die nooit sport en waarvan GAC de afdracht aan de AU betaalt
  €18,80. Hij /zij doet structureel vrijwilligerswerk. Hier zit een dilemma voor het bestuur. Wat
  is structureel: 4 uur, 8 uur, ? Er ontstond een levendige discussie.
  Sommige gaven aan dat 4 uur voldoende is, anderen gaven aan dat ze lid moeten zijn van
  een commissie bijvoorbeeld de onderhoudscommissie of het jurycorps. Het bestuur bedankt
  voor de input en gaat een definitief besluit nemen.
  Een donateur is een ondersteunend lid, hij/zij betaalt €28,50 per jaar aan GAC en betaalt
  geen afdracht aan de AU. Hij/zij is wel lid van GAC maar hoeft geen vrijwilligerswerk te doen.
  Energie duurzaamheidsscan (afval)
  We hebben een scan uit laten voeren vwb de energie en duurzaamheid binnen GAC.
  Hier zijn verschillende aanbevelingen naar voren gekomen. Zoals LED verlichting, in de
  winter de grote koeling uit zetten, isoleren leidingen, plafond isoleren en een warmte
  terugwinsysteem of vervanging van de huidige cv ivm ouderdom.
  Voor wat betreft de duurzaamheidsscan, ook hierin zijn we ons aan het oriënteren. Wellicht
  gaan we dit samen met andere verenigingen doen maar dit duurt naar onze mening te lang
  zodat we zelf eventueel al tot aanschaffen van sorteerbakken overgaan.
  15 en 16.
  De voorzitter stelt voor om de agendapunten 15 en 16 samen te voegen en vraagt of er nog
  vragen/ opmerkingen zijn:
  -Er is inmiddels een meter geplaatst tussen de sproei installatie en de watermeter. Dit
  voorkomt dat we reinigingskosten over het sproeien moeten betalen.
  -Theo van Gerven geeft aan dat er een fietscursus op de baan wordt georganiseerd voor
  statushouders. Het zijn ongeveer 23 deelnemers die worden verdeeld in groepjes van 5 tot 6
  personen. De cursus vindt overdag plaats, het is nog niet bekend op welke dagen.
 • Miriam Coppens vraagt of er een nieuwe foto gemaakt kan gaan worden van de trainers.
  Antwoord: Dit gaat zo snel mogelijk gebeuren. Er is gewacht op de nieuwe trainingsjassen.
  -Jürgen Pluijm: Is het mogelijk om weer een kamp te organiseren?
  Antwoord: De reden dat het niet meer georganiseerd wordt is omdat het ontzettend
  moeilijk is om vrijwilligers bij elkaar te krijgen. Verder bleek uit de enquête dat er weinig
  interesse voor was. De nacht van GAC is er voor in de plaats gekomen. Omdat er veel nieuwe
  trainers bij zijn gekomen en de wens voor een kamp weer naar boven komt, zullen we dit
  punt weer op de agenda zetten.
 • Frans van Hak: Is het mogelijk om bij een volgende editie van de Molenbroekloop ook een
  prijsuitreiking in te houden voor de 5 en 10 km? Antwoord: Wordt meegenomen ter
  overweging.
 • Tinus Meulenbroeks: Denk ook aan een ronde voor de kinderen bij de Molenbroekloop.
  Ook mag de microfonist meer aandacht geven aan de vele wandelaars die binnen komen.
  Onze nieuwe voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor de aanwezigheid en
  geeft aan dat er een drankje genuttigd kan worden op kosten van GAC.
  Notulist
  Tinus Meulenbroeks