Concept verslag jaarvergadering 05-04-2023

Afgemeld:

Niek en Jose Wolfs, Leny van Dalen Gruijters, Francien Lenssen, Wim en Margret Sandbrink, Ine Toonders, Twan en Jolanda van de Berg, Ans Jacobs, Mari van de Elsen, Tonnie van Lankvelt, Jackelien van der Avoort, Lieke van Gemert, Nettie Kleinjan, Jose Kragten.

Aanwezig:

Ans Meulenbroeks, Mia van de Aa, Martien Ploegmakers, Jan Coppens, John van Otterdijk, Theo Vermeulen, Miriam Coppens, Hilde Rijkers, Guido Schrama, Willy van de Aa, Theo van Gerven, Peter van de Ligt, Mart Jaspers, Thom van Dinther, Wies Morelissen, Henny Dekkers, Adriaan Dekkers, Cor Melis, Antoon Bekkers, Frans van Hak, Sonja Kluijtmans, Bas van de Burgt, Jürgen Pluijm, Edwin kok, Frans van Berlo, Beppy van Esch, Stefan Oosterwijk, Maarten Manders, Bram Rijkers, Wim Driessens, Mireille van Schijndel, Martijn Kluijtmans.

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen mooi op tijd welkom. Er vinden geen wijzigingen plaats in de agenda.

2. Verslag jaarvergadering van 6-4-2022

De voorzitter loopt het verslag van vorig jaar inhoudelijk door, waarbij hij aangeeft dat het sportief een minder jaar is geweest, maar financieel een gunstig jaar. Het verslag wordt tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd.

3. Jaarverslag onderhoudscommissie

Goedgekeurd

4. Jaarverslag technische commissie

Goedgekeurd

5. Jaarverslag wedstrijd commissie

Goedgekeurd

6. Jaarverslag evenementen commissie

Goedgekeurd

7. Jaarverslag PR-commissie

Goedgekeurd

8. Jaarverslag Triathlon

Goedgekeurd

Er zijn geen vragen voor wat betreft de verslagen en worden ze dus inhoudelijk en tekstueel goedgekeurd. De voorzitter bedankt de voorzitters van de commissies voor de verslagen.

9. Ledenoverzicht

Ledenbestand 1-1-2022: 436

Ledenbestand 1-1-2023: 443

We zien een lichte groei van de leden. We mogen daar als vereniging best trots op zijn, omdat er landelijk gezien bij veel verenigingen een terugloop is te zien. Vooral bij sportief wandelen en de

pupillen zien we een duidelijke groei bij onze vereniging. Sonja merkt hierbij op dat bij de A pupillen de max is bereikt. Meer kinderen kan zij niet in haar groep hebben. Cor geeft aan dat wellicht na de Koningsspelen eind april, waarbij ongeveer 1000 kinderen deelnemen, er ongetwijfeld aanmeldingen zullen komen.

10. Jaarrekening 2021, begroting 2022

Jaarrekening:

De penningmeester neemt ons mee in de jaarrekening 2022. Hij geeft aan dat het weer bijna een jaar is zoals vanouds. Ondanks dat de rommelmarkt niet door kon gaan vanwege te weinig deelnemers. We hebben het jaar goed af kunnen sluiten met een positief saldo. In 2022 zouden we LED verlichting krijgen, maar dit kon niet doorgaan vanwege een bezwaar.

In 2022 zijn er 30 zonnepanelen geplaatst op de overkapping van de kantine. De ontvangen BOSA subsidie (30%) en de opbrengst Rabo Clubsupport (€ 1.019,00) is op de investering in mindering gebracht. Guido Schrama stelt de vraag waarom de opbrengst Rabo Clubsupport in mindering is gebracht en niet als opbrengst is geboekt. De penningmeester antwoordt dat deze mogelijkheid ook bestaat maar dat daarmee het resultaat positief wordt beïnvloed om vervolgens de investering in 5 jaar af te schrijven. Nu wordt het resultaat direct gedrukt.

In 2022 is er voor ruim € 11.000,00 geïnvesteerd in atletiekmateriaal. De verkoop van de eigen sportkleding verloopt goed.

De contributie hebben we in 2022 niet verhoogd behoudens de bijdrage aan de AU.

De bijdrage van de club van 50 gaat naar de jeugdleden om een uitstapje te organiseren naar de indoor 2025. Door de BOSA bijdrage, de sponsoring en de onderhandeling met Craft hebben we de prijzen van de sportkleding niet hoeven te verhogen. De opbrengst van de kantine is flink lager dan in de periode voor de Corona. Minder bezoeker en hogere inkoopprijzen waren hiervan de oorzaak. We hebben in 2022 nog een compensatie van de overheid ontvangen (€ 4.411,00) i.v.m. corona en daarnaast een vermindering (€ 3.695,00) gekregen op de gemeentelijk exploitatiebijdrage. De energiekosten hebben we goed in de hand kunnen houden dankzij de aanleg van de zonnepanelen en het vaste leveringscontract wat nog tot 1 mei 2023 loopt. Het boekjaar 2022 is met een zeer goed resultaat afgesloten.

Begroting 2023: Ook hier geeft de penningmeester een heldere uitleg wat we in 2023 kunnen verwachten. In mei loopt ons energiecontract af en waarschijnlijk kunnen we meeliften met een contract via de gemeente. Voorlopig hebben we een variabel contract afgesloten om dit te overbruggen. Omdat de LED verlichting nu wel door kan gaan (bezwaar ongegrond) zijn de extra kosten hoger geworden. Dit is ongeveer € 200,00. De contributie is wederom niet verhoogd behoudens de bijdrage AU. Het trainerskorps is behoorlijk uitgebreid met nieuwe assistent trainers. De onkosten voor de trainingen zijn als gevolg hiervan verhoogd. Verder is de begroting ongeveer vergelijkbaar met die uit 2022, met uitzondering van de eenmalige inkomsten in 2022 uit hoofde van de compensatie voor corona. We begroten een mooi positief resultaat voor het boekjaar 2023.

Er kwamen geen vragen vanuit de zaal en er klonk applaus voor de wijze van uitleg en verslaglegging van de jaarrekening en de begroting.

11. Kascontrole

De kascontrole werd uitgevoerd door Jeroen van de Eijnde, Willy van de Aa en Monique van de Rijdt. De commissieleden gaven aan dat de toelichting helder en overzichtelijk was dankzij de digitale versie. Het was keurig in orde. De commissie verleent daardoor decharge.

12. Benoemen kascontrole 2023

Omdat Jeroen aftredend is, is José Kragten gevraagd om toe te treden tot de commissie.

Guido merkt op dat het formeel juist is om eerst aan de leden te vragen of José kan toetreden.

De voorzitter last een pauze in van 15 minuten voor een kopje koffie. 13. Bestuursverkiezing De voorzitter (Dennis), vicevoorzitter (Heimen) en bestuurslid Roderick zijn allen aftredend en herkiesbaar als lid. Verder heeft zich een lid aangemeld voor een bestuursfunctie, te weten Thom van Dinther.

Volgens de statuten moet hierover schriftelijk gestemd worden. Dat is van toepassing als er echt iets te kiezen valt of een lid geeft aan het wenselijk te vinden dat er een schriftelijke stemming komt. Dat laatste bleek uit de vergadering. Alle aanwezigen hebben schriftelijk aangegeven of zij bovengenoemde bestuursleden en Thom kiezen als lid van het bestuur. De telling is uitgevoerd door Theo van Gerven en Peter van de Ligt. Uitslag van de stemming:

· Dennis | 35 stemmen voor, 1 stem tegen

· Heimen | 36 stemmen voor, geen stemmen tegen

· Roderick | 36 stemmen voor, geen stemmen tegen

· Thom | 36 stemmen voor, geen stemmen tegen

· Een lid wilde niet stemmen en er was een blanco stem.

Er klonk applaus voor het nieuwe bestuur. Daarna maakte de voorzitter bekend dat hij zijn taken overdraagt aan Eefje en dat Thom toetreedt tot het bestuur.

Eefje kreeg het woord en zij vond het een eer om voorzitter te worden en het tegelijk vond ze het ook een best spannend. Ze heeft niet echt een concrete ambitie voor de komende periode. Om zo veel mogelijk leden te leren kennen, neemt zij de komende periode de tijd om bij alle trainingen een keer mee te doen. Verder gaf ze aan dat elke rol die een vrijwilliger uitvoert belangrijk is, iedereen telt mee bij GAC.

14. Mededelingen bestuur

Trainingsruimte: Inmiddels zijn de bomen bij de materiaalruimte verwijderd en is de commissie twee keer bij elkaar geweest om te inventariseren wat de wensen van een ieder zijn. Bij de laatste bijeenkomst is gebleken dat we toch nog een keer terug moeten naar Bouwschouders voor een nieuwe tekening met de opmerkingen uit het laatste overleg.

De gemeente heeft een offerte aangevraagd voor de asbestverwijdering op het dak. Over de opslag van de materialen gedurende de bouw wordt nagedacht. Voor wat betreft de erfpacht is nog niets geregeld. Vraag: Guido: wanneer denkt het bestuur dat dit alles is gerealiseerd? En van wie is het gebouw?

Antwoord: De huidige materialen ruimte is eigendom van de gemeente. De nieuwe aanbouw is van GAC. De ondergrond blijft van de gemeente. Wanneer het klaar is hangt af van wanneer we binnen de vereniging tot een akkoord komen. Maar wellicht eind van het jaar.

Contributie 2023: Er komt geen contributieverhoging in 2023 van het lidmaatschap bij GAC, de AU verhoogt haar afdracht wel.

LED verlichting: Inmiddels is het bezwaar ongegrond verklaard en kan de installatie van de verlichting beginnen. De armaturen zijn besteld. Er zitten extra kosten verbonden aan de extra’s (zoals knoppen om te kunnen kiezen welke verlichting aan gaat en welke niet). Dit heeft te maken met de prijsstijgingen.

Prijzen in de kantine: In 2020 is de laatste prijsverhoging geweest. Inmiddels is GAC geconfronteerd met een prijsverhoging van 26 % van drank (Bavaria) en van 17% voor koffie en thee.

We ontkomen er niet aan om daarom de prijzen in de kantine te verhogen. We hebben met Bavaria onderhandeld en dat heeft geresulteerd dat het tapbier € 2,00 blijft. Het

speciaal bier wordt duurder, de blikjes worden € 0,15 duurder i.v.m. statiegeld. Dr. Foots blijft hetzelfde en La Trappe Nillis wordt zelfs goedkoper. De koffie/thee blijft € 1,00.

Vrijwilliger van het jaar: We spreken af dat we het op dezelfde manier inregelen als vorig jaar. Sonja, Miriam en Peter zoeken ook dit jaar de vrijwilliger van het jaar. De voorzitter maakt op de feestavond bekend wie het is.

Definitie basislid en vrijwilliger binnen GAC: Een basis lid is een persoon die tijdelijk niet sport vanwege een blessure/gezondheid maar wel lid wil blijven. Hij/zij betaalt dan alleen de bijdrage aan de AU, ook moet hij/zij vrijwilligerswerk verrichten.

Een vrijwilliger is een lid die nooit sport en waarvan GAC de afdracht aan de AU betaalt € 18,80. Hij/zij doet structureel vrijwilligerswerk. Hier zit een dilemma voor het bestuur. Wat is structureel: 4 uur, 8 uur? Er ontstond een levendige discussie. Sommigen gaven aan dat 4 uur voldoende is, anderen gaven aan dat ze lid moeten zijn van een commissie bijvoorbeeld de onderhoudscommissie of het jurycorps. Het bestuur bedankt voor de input en gaat een definitief besluit nemen.

Een donateur is een ondersteunend lid, hij/zij betaalt € 28,50 per jaar aan GAC en betaalt geen afdracht aan de AU. Hij/zij is wel lid van GAC maar hoeft geen vrijwilligerswerk te doen.

Energie duurzaamheidsscan (afval): We hebben een scan uit laten voeren v.w.b. de energie en duurzaamheid binnen GAC.

Hier zijn verschillende aanbevelingen naar voren gekomen. Zoals LED verlichting, in de winter de grote koeling uit zetten, isoleren leidingen, plafond isoleren en een warmte terugwinsysteem of vervanging van de huidige cv i.v.m. ouderdom.

Voor wat betreft de duurzaamheidsscan, ook hierin zijn we ons aan het oriënteren. Wellicht gaan we dit samen met andere verenigingen doen maar dit duurt naar onze mening te lang zodat we zelf eventueel al tot aanschaffen van sorteerbakken overgaan.

15 en 16.

De voorzitter stelt voor om de agendapunten 15 en 16 samen te voegen en vraagt of er nog vragen/ opmerkingen zijn:

-Er is inmiddels een meter geplaatst tussen de sproei installatie en de watermeter. Dit voorkomt dat we reinigingskosten over het sproeien moeten betalen.

-Theo van Gerven geeft aan dat er een fietscursus op de baan wordt georganiseerd voor statushouders. Het zijn ongeveer 23 deelnemers die worden verdeeld in groepjes van 5 tot 6 personen. De cursus vindt overdag plaats, het is nog niet bekend op welke dagen.

– Miriam Coppens vraagt of er een nieuwe foto gemaakt kan gaan worden van de trainers.

Antwoord: Dit gaat zo snel mogelijk gebeuren. Er is gewacht op de nieuwe trainingsjassen.

-Jürgen Pluijm: Is het mogelijk om weer een kamp te organiseren?

Antwoord: De reden dat het niet meer georganiseerd wordt is omdat het ontzettend moeilijk is om vrijwilligers bij elkaar te krijgen. Verder bleek uit de enquête dat er weinig interesse voor was. De nacht van GAC is er voor in de plaats gekomen. Omdat er veel nieuwe trainers bij zijn gekomen en de wens voor een kamp weer naar boven komt, zullen we dit punt weer op de agenda zetten.

– Frans van Hak: Is het mogelijk om bij een volgende editie van de Bouwgroep van Schijndel Molenbroekloop ook een prijsuitreiking in te houden voor de 5 en 10 km? Antwoord: Wordt meegenomen ter overweging.

– Tinus Meulenbroeks: Denk ook aan een ronde voor de kinderen bij de Bouwgroep van Schijndel Molenbroekloop. Ook mag de microfonist meer aandacht geven aan de vele wandelaars die binnen komen.

Onze nieuwe voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor de aanwezigheid en geeft aan dat er een drankje genuttigd kan worden op kosten van GAC.

Notulist, Tinus Meulenbroeks